16 January 2013

ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶ - ೬


ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃ ಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ |
ವ್ಯಯೇ ಕೃತೇ ವರ್ಧತ ಏವ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನಪ್ರಧಾನಂ ||

ಕಳ್ಳರಿಂದ ಕದಿಯಲಾಗದು, ರಾಜನಿಂದ ಒಯ್ಯಲಾಗದು, ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗದು, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗದು, ಹಂಚಿದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ವಿದ್ಯೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು.
 

It cannot be stolen by thieves, nor can it be taken away by kings.
It cannot be divided among brothers, it does not cause a load on your shoulders.
If spent, it indeed always keeps growing.
The wealth of knowledge is the most superior wealth of all !!