11 July 2011

ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶ - ೫


ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ |
ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ||

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु  निरामयः |
सर्वे  भद्राणि  पश्यन्तु, मा कश्चिद दुखभाग भवेत्  ||

May all be happy. May all enjoy health and freedom from disease.
May all have prosperity and good luck. May none suffer or fall on evil days.